Algemene voorwaarden Kumite Club
 

Artikel 1  Definities
Devieer: Kumite Club zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de overeenkomst is gesloten.
Lid: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot sportactiviteiten.
Sport(activiteiten): Diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Devieer en het Lid. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals buitenlucht-groepslessen, enz.).

Artikel 2  Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen betreffende sportactiviteiten, die tussen Devieer en het Lid worden gesloten.

Artikel 3  Het aanbod
Het aanbod van Devieer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Devieer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht.
Het aanbod omvat ten minste:
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke
   kosten of eenmalige kosten;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de huisregels.

Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.
Devieer behoudt het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4  Het Lidmaatschap
Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de sportlocatie of middels accordering van de inschrijving online via de website.

Artikel 5  Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Artikel 6  Duur en beëindiging
De opzegtermijn door een Lid is 1 kalendermaand.
Het Lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd.
Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien: 
– het Lid een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportactiviteiten.

– het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sportactiviteiten. 
Tussentijdse opzegging door Devieer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de huisregels schendt.
– het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Devieer of jegens een contractant van Devieer.

Tussentijdse opzegging door Devieer met onmiddellijke ingang is mogelijk indien Devieer haar onderneming beëindigt.

Artikel 7  Prijs en prijswijzigingen
Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
Eventuele prijsverhogingen worden door Devieer 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd. Devieer heeft het recht prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 8  Verplichtingen van Devieer
Devieer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. Devieer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9  Verplichtingen van een Lid
Een Lid houdt zich aan de door Devieer gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de Devieer receptie.
Een Lid dient de aanwijzingen van Devieer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is.
Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Devieer beschikbaar gestelde ruimtes.
Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10  Tussentijdse wijzigingen
Devieer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

Artikel 11  Betaling
Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per twee weken of maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Devieer schriftelijk of elektronisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Devieer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is  Devieer bevoegd om het Lid de toegang tot de sportfaciliteiten te weigeren.
Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Devieer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.


Artikel 12  Aansprakelijkheid
Devieer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training en/of het verblijf bij sportactiviteiten.
Devieer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door sparren/boksen. Bij deelname aan boksen en of sparren of enige andere (sport)activiteit waarvan algemeen bekend is dat deze risico’s op blessures bevat, is het Lid verplicht gebruik te maken van beschermende middelen.
Devieer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het niet gebruiken van de geadviseerde beschermingsmiddelen.
Devieer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van eigendommen.
Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de sportruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de sportruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de sportruimte, is voor eigen risico.

Artikel 13  Klachten
In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de (sport)instructeur van Devieer en in tweede instantie kan het Lid zijn klacht schriftelijk melden zoals beschreven in de klachtenprocedure op devieer.nl

Artikel 14  Kledingvoorschriften
Voor deelname aan de lessen zijn de leden verplicht om beschermende kleding te dragen tijdens het sparren en andere contactmomenten. Dit betreft een bitje, een tok, scheenbeschermers, bokshandschoenen en windsels om de polsen. Voor de veiligheid zijn sieraden, horloges e.d. niet toegestaan tijdens de lessen.

Artikel 15  Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden binnen Devieer gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 16  Overig
Devieer behoudt het recht om de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 17  Toepasselijk recht
Op alle Lidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is  Nederlands recht van toepassing.